Informace pro dárce o zpracování osobních údajů dle platných právních předpisů, zejména
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR).

1. Které Vaše osobní údaje zpracováváme a proč

Likvidace lepry vybírá příspěvky od dárců, aby mohla naplňovat cíle své činnosti – pomáhat léčit infekční choroby ve třetím světě. K tomu, aby to mohla dělat, musí vést evidenci darů a dárců a komunikovat s nimi, poskytovat jim potvrzení o daru či další podklady pro daňové přiznání. Zároveň musí tyto údaje po určitou dobu uchovávat, aby měla doklady o své činnosti, mohla řádně zpracovávat účetnictví a prokazovat plnění svých zákonných povinností. Při všech těchto činnostech je nezbytné pracovat s osobními údaji dárců. A protože se bez nich naše hlavní činnost neobejde, jsme podle platných právních předpisů oprávněným správcem Vašich osobních údajů.  Právním základem k jejich zpracování je darovací smlouva, kterou s námi uzavíráte tím, že nám dar poskytnete. Na jejím základě můžeme zpracovávat všechny Vaše osobní údaje, které jsou k jejímu plnění nezbytné. Je to zejména jméno, příjmení, titul, datum narození a bydliště, IČO, číslo účtu, variabilní a specifický symbol a informace o tom, zda si přejete poslat potvrzení o daru, daňové potvrzení a děkovný dopis, případně údaje kontaktní: e-mail a telefon.

Všechny Vaše osobní údaje zpracováváme jen v takovém rozsahu a v takové míře, které jsou pro výše uvedený účel nezbytné, dále pro plnění našich zákonných povinností a pro ochranu našich oprávněných zájmů (dokumentaci uchováváme například z důvodu možného budoucího sporu). Údaje zpracováváme výhradně z těchto důvodů a za tímto účelem. Zdrojem všech údajů jste Vy sami. K jejich zpracování za uvedeným účelem a v uvedeném rozsahu není třeba Váš souhlas.

Ve všech záležitostech týkajících se Vašich osobních údajů, jejich ochrany a zpracování, se všemi žádostmi, podněty i poznatky o rizicích či porušení ochrany údajů se můžete obracet na ředitele Likvidace Lepry Bc. Lubomíra Hajase, a to na e-mailu lubos@lepra.cz nebo na poštovní adrese Likvidace Lepry, Josefská 43/4, 118 00
Praha 1 – Malá Strana.


2. Kdy záleží na Vašem rozhodnutí

Nad rámec výběru a správy darů komunikujeme se svými dárci skrze časopis Misionář malomocných. Činíme tak na základě svého oprávněného zájmu z důvodů, které lze podle platných předpisů zařadit do kategorie „přímý marketing“. O zasílání časopisu dárce informujeme. Vždy však máte možnost odmítnout, aby Vám časopis chodil. Jakmile nás informujete, že si to nepřejete, vyškrtneme Vás ze seznamu odběratelů. Na to máte vždy právo.


3. Kdy ke zpracování údajů potřebujeme Váš výslovný souhlas

Likvidace Lepry svým dárcům nabízí, že na svých webových stránkách www.likvidacelepry.cz uvede jejich jméno, příjmení a titul, a zveřejní tak, že jsou jejími podporovateli. Protože tato možnost není nezbytnou součástí výběru a správy darů, je ke zveřejnění Vašich údajů vždy potřeba Váš předchozí, výslovně daný souhlas. Pro něj jsme připravili zvláštní formulář, který můžete, ale nemusíte vyplnit. Pokud souhlas nedáte, nebude to pro Vás mít žádný negativní dopad. Dál budete platnými dárci Likvidace Lepry se všemi s tím souvisejícími právy. Tento souhlas můžete vzít kdykoliv zpátky, v takovém případě Vaše osobní údaje z webových stránek smažeme.

 
4. Kdo se k Vašim osobním údajům dostane

Bezpečnost Vašich osobních údajů je chráněna podle nařízení GDPR a k osobním údajům nepřistupují žádné neoprávněné osoby. Všechny údaje jsou uchovávány v zabezpečené databázi v sídle Likvidace lepry. Abychom mohli plnit své závazky vyplývající z výběru a správy Vašich darů, k osobním údajům, jež jsou v databázi Likvidace lepry, v nezbytné míře a na základě písemné smlouvy o jejich zpracování mohou mít přístup naši následující externí dodavatelé:

 • NETservi s.r.o., IČO: 25759116, Thákurova 3, 160 00. Tato společnost se nám stará o IT služby, webové stránky a naše databáze běží na jejich serverech.
 • G-clark s.r.o., IČO:18643329, Petrov - Bohuliby 1035, Jílové u Prahy  254 01. Tato společnost nám vede účetnictví.
 • Organizační kancelář Cz, s.r.o., IČO: 26415666, Pod Skalou 622 / 1A, Praha 5 158 00. Tato společnost nám poskytuje auditorské služby.
 • Česká pošta, s.p., IČO: 47114983, Politických vězňů 909/4, Praha 1, 225 99, skrze jejž PostServis balíme a zasíláme Misionář malomocných na adresy dárců. Skrze Českou poštu také posíláme děkovné dopisy.
 • Přemysl Palan, IČO: 13782941, Na Třebešíně 29, Praha 10, 110 00, který pro nás tiskne Misionář malomocných a adresné listy.
 • Martin Záhora, IČO: 45718067, U Nových vil 26/945, Praha 10, 100 00, zajišťuje grafiku adresných listů.

Výčet těchto zpracovatelů je platný ke dni předání těchto informací, na dotaz Vám vždy sdělíme, kteří zpracovatelé zpracovávají Vaše osobní údaje. Všichni se ve smlouvě se správcem zavázali, že budou převzaté osobní údaje zpracovávat dle Nařízení GDPR a dle doložitelných pokynů správce. Zavázali se také přijmout vhodná opatření k jejich ochraně. Ochrana údajů je tak u nich zachována na stejné úrovni jako u správce. Orgány veřejné moci přistupují k  údajům podle zvláštních předpisů a správce jim je zpřístupní jen tehdy, kdy je to jeho právní povinnost. Osobní údaje nepředáváme do třetích zemí, v nichž neplatí Nařízení GDPR, ani mezinárodním organizacím.

 
5. Likvidace osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytnou pro komunikaci s aktivním dárcem a pro ochranu oprávněných zájmů správce (např. pro případ soudního sporu) v návaznosti na promlčecí lhůty. Poté osobní údaje vymažeme. Osobní údaje vymažeme rovněž v případě, že úspěšně uplatníte jiné své právo spojené s likvidací údajů či omezením jejich zpracování dle bodu 6.


6. Jaká máte práva

 • Na požádání vám písemně sdělíme a potvrdíme, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, proč, jakým způsobem a za jakým účelem. Můžete do nich nahlédnout a vyžádat si jejich kopii.
 • Můžete kdykoliv požádat o opravu nepřesností, o aktualizaci či doplnění osobních údajů.
 • U osobních údajů, jejíchž zpracování již není nezbytné pro účel, pro který byly shromážděny, nebo pokud zjistíte, že dané údaje zpracovávat nemáme nebo tak máme činit v jiné míře či jinak, můžete požádat o jejich vymazání či o omezení jejich zpracování.
 • V případě, kdy je pro zpracování osobních údajů nezbytný Váš souhlas (zveřejnění údajů na webu), můžete souhlas kdykoliv odvolat, a my tyto údaje ihned smažeme.
 • Proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu můžete vznést námitku.
 • V případě potřeby přenést elektronicky uchovávané osobní údaje k jinému správci Vám je na žádost poskytneme v přenositelné podobě či předáme jinému, Vámi určenému správci.
 • Na každou podanou žádost či jiný podnět Vám odpovíme do jednoho měsíce.
 • S případnou stížností se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, kontakty a více informací naleznete na www.uoou.cz.