Poselství Svatého otce ke světovému dni pomoci malomocným 2021

Poselství Svatého otce ke světovému dni pomoci malomocným 2021
Poselství Svatého otce ke světovému dni pomoci malomocným 2021
Prezidentům biskupských konferencí, Biskupům zodpovědným za zdravotní pastorační péči, Řeholníkům a řeholnicím, Zdravotníkům, sociálním a pastorálním pracovníkům, Dobrovolníkům a všem lidem dobré vůle.


„Porazit lepru“


Poslední lednovou neděli si tradičně připomínáme jako „Světový den nemocných postižených malomocenstvím“. Letošní den je zaměřen na globální cíl - „Porazit lepru“.
Lepra je léčitelná nemoc, ale porazit ji znamená mnohem víc než pouhé lékařské úsilí. Znamená také nalézt způsob, jak nemocné zbavit společenského stigmatu, a hledat  možnosti  uzdravení  nemocného  v jeho celistvosti a lidské důstojnosti.
 
Přesvědčivou zprávu o uzdravení malomocných najdeme v evangeliu sv. Lukáše. Ježíš se na cestě do Jeruzaléma setkává s deseti lidmi postiženými malomocenstvím. Z dálky na něj volají, hledají pomoc a útěchu ve svém postižení. Ježíš je očišťuje z tělesného utrpení. Jeden z uzdravených se vrací k Ježíši a vzdává mu díky. Nato Ježíš říká: „Vstaň a jdi, víra tvá tě uzdravila.“ (Lk 17:19) Ježíš mu vrátil nejen zdraví, ale i možnost návratu do společnosti.
Latinský výraz pro vyjádření spásy je salus a stejné slovo se používá i pro vyléčení. Když Ježíš vyléčí onoho muže z evangelia postiženého leprou, vztahuje tuto léčbu také na lidskou důstojnost, nejen na tělo. Je to moment, který se týká celého člověka, a jeho následky jsou dalekosáhlé. Když církev hovoří o štědré nabídce Boží spásy, popisuje tento dar jako univerzální a integrální. Bůh si přeje uzdravit celého člověka. Stejně tak integrální zdraví má osobní i společenský rozměr – zahrnuje duchovní i tělesnou podstatu člověka.
 
V posledních desetiletích zaznamenala lékařská péče pozoruhodný pokrok v léčbě Hansenovy nemoci. Ukázalo se, že při léčbě lepry je úspěšná a efektivní víceléková terapie, která dává velkou naději. Zdravotnická péče musí brát v úvahu nejen tělesné problémy člověka, ale musí mít také společenský a psychologický rozměr. Integrální zdraví zahrnuje „prevenci, diagnózu, léčbu a rehabilitaci pro dosažení lepší tělesné, psychologické, společenské a duchovní vyrovnanosti a pro dobro člověka.“ (2)
Světová zdravotnická organizace upozorňuje, že společenské stigma stále zůstává překážkou pro včasné odhalení a úspěšné ukončení léčby. „Mnozí nemocní stále zakoušejí sociální vyloučení a nedostatečné přijetí.“ (3) Člověk postižený leprou trpí samotnou nemocí a také tím, jak je přijímán ve své komunitě. Nedostatečné přijetí může mít hluboký negativní dopad na jeho sebeúctu a pohled na život. V konečném důsledku pak činí člověka zranitelným a náchylným k duševním nemocem. Papež František říká, že člověk je svou podstatou otevřený ke vztahům s jinými lidmi. „Hluboko v nás je zakódována touha setkávat se s druhými a překonávat tak sebe sama.“ (6). Zdravotnická péče v jednotlivých komunitách a ve společnosti jako celku poskytuje nesmírnou službu společnému dobru. Napomáhá usnadňovat proces integrace lidí postižených leprou a jejich rodin. Ne každý má potřebné dovednosti a odborné znalosti léčit Hansenovu nemoc po tělesné stránce, ale každý dokáže šířit tuto kulturu setkávání, která s sebou přináší úlevu a mentální pohodu trpícím touto těžkou nemocí.

Závěrem chci vyjádřit upřímnou úctu a vděčnost všem, kteří se plně angažují v úsilí o vymýcení Hansenovy nemoci, poskytují léčbu a naději lidem s tímto postižením. Ukazují nám, na praktických příkladech že lepra je léčitelná. Že setkávání s druhými může překonávat společenské stigma a že mentální pohoda je podstatnou částí integrálního zdraví.
Kéž nás mocná přímluva Panny Marie, Pomocnice nemocných, vede k uzdravujícímu dotyku Ježíše Krista.
 
 
(1) Compendium Sociální doktríny církve, 38.
(2) Papežská rada pro pastorační asistenci zdravotnických pracovníků, „Nová charta pro zdravotnické pracovníky,“ 3.
(3) Světová zdravotnická organizace „Globální strategie lepry 2016-2020“5
(4) Papež František, Fratelli Tutti, 107.
(5) PMW Somas, MW Waltz, WH van Brakel (2020). „Dopad lepry na mentální pohodu lidí postižených leprou a jejich rodiny – systematický přehled“ Globální duševní zdraví 7, e15, 1
(6) Papež František, Fratelli Tutti, 111.