Česky   English

Lepra

Celý článek

 

Marek 1,40: "Přijde k němu malomocný a na kolenou ho prosí: „Chceš-li, můžeš mě očistit.“

 
Lepra neboli malomocenství, či Hansenova nemoc patří mezi nejstarší onemocnění, která postihují lidstvo již po staletí. Zdroje popisující vznik této nákazy se liší, ale nejvíce pramenů se shoduje na původu z Afriky, odkud se následně rozšířila do Indie a Číny.
Za původce nemoci je považováno Mycobacterium leprae, rovněž nazýván jako Hansenův bacil, podle jména objevitele norského mikrobiologa Gerharda HA Hansena.

Tato bakterie je význačná svým pomalým množením, a to jen za teploty 30-33 ˚C. Nejlépe se jí proto daří v chladnějších tkáních – v kostech, kůži, podkoží na obličeji, v nosních chrupavkách. Kultivačně je toto Mycobacterium velmi náročné, daří se ho pěstovat pouze zaživa v amerických pásovcích, a proto příprava účinné vakcíny proti lepře zůstává velmi obtížným úkolem.
 

Historie

První zmínka o prevenci proti malomocenství se nachází v textu zvaném Mannuův zákoník, který je součástí rozsáhlého komplexu textů – Védy (součást sanskrtské literatury z období před rokem 1400 př. n. l.).
Mezi nejstarší texty, které se zmiňují přímo o malomocenství se řadí dílo starověkého čínského lékaře Nei Jinga. Zde byly popsány přesné klinické projevy pod označením „De Feng“ a tento popis pochází z let okolo 400 př. n. l. V japonské rané literatuře se objevují podobné poznámky zhruba ze stejného období jako v Číně. (Baghotia K. S. et al., 2001 – 2002: 4, Yawalkar S. J., 2002: 2).
Ve stejném období byl zaznamenán též výskyt v oblasti Středomoří, a to díky vojsku Alexandra Velikého, vracejícího se z tažení do Indie mezi lety 327 – 326 př. n. l. Z těchto historických údajů vyplývá prokazatelná existence lepry již v době biblické, konkrétně v Novém zákoně se s velkou pravděpodobností vyskytují odkazy na problematiku malomocenství. Lidé však věřili, že lepra na ně byla poslána Bohem jako jeden z největších trestů. Postupem času a díky tehdejším sociálním podmínkám se rapidně rozšířila do celé Evropy a na počátku 13. stol. n. l. bylo registrováno okolo 19 000 leprosárií po celém kontinentu.(Yawalkar S. J., 2002: 2)
Právě zde můžeme najít počátky stigmatu. Malomocní byli společností označeni, za „nečisté a prašivé“. Nemocní žili v izolaci, uzavřeni v lazaretech, které bývaly situovány daleko od vesnic nebo za městskou hradbou. Tato opatření přes všechna záporná „ale“ vedla k celkovému poklesu výskytu nových případů, a to především díky koncentraci nemocných do jednoho místa a lepší kontrolovatelnosti dalšího šíření. Diagnostikovat lepru bylo velice obtížné a lepra se často zaměňovala s elefantiázou, svrabem nebo pelagrou. (Bachotia K. S. et al., 2001 – 2002: 4)
Lepra nezůstala pouze na evropském kontinentu, ale díky migraci obyvatelstva se dostala do Afriky. Odtud se nemoc dále rozšířila na americký kontinent (násilná migrace otroků z Afriky, nejvíce do Brazílie).
 

Základní formy lepry

Forma indeterminovaná (neurčitá)
Jedná se o počáteční stádium choroby, spojené se vznikem blíže nespecifických kožních lézí, které mohou mít porušenou citlivost na teplo, nikoli však na tlak. Zpravidla dochází ke spontánnímu vyhojení. Vývoj nemoci je doprovázen imunitní odpovědí na mykobakterie.
V případě neléčení může tato forma přejít v typ tuberkuloidní či lepromatózní (zřídka i ve formu přechodnou).
 
Forma tuberkuloidní (Lepra tuberculoides)
Přes všechna úskalí spojená s touto formou nemoci se stále jedná o její lehčí formu. Pakliže pacient disponuje imunitou proti původci lepry, vznikají pro lepru tolik charakteristické bílé a červené skvrny na kůži, které jsou necitlivé. Vznik těchto jednotlivých zánětů umocňuje poškození nervů, ale zároveň zabraňuje dalšímu šíření infekce. S postupně se vyvíjecím projevem této choroby dochází ke vzniku hlubokých vředů, které mají za následek úplné odumření nervů, čímž dochází k atrofii svalů (svaly se postupně přestávají zapojovat do činnosti organismu). 
 
Forma Lepromatózní (Lepra lepromatosa)
Tato podoba postihuje nejčastěji osoby s oslabenou imunitou. Nemocnému se postupně na povrchu kůže objevují symetricky uspořádané uzly a skvrny, které se mohou vstřebat, a nebo přecházejí ve vředy a hojí se s jizvami. Skvrny mohou být bílé nebo různě pigmentované.
Pacientovi se také objevují leprómy, což jsou ostře ohraničené nebolestivé kožní uzlíky (mohou se vyskytovat i na dříve nezasažených částech těla).
 
Forma hraniční (bordeline)
Poslední forma lepry je kombinací příznaků tuberkolidní i lepromatózní formy nemoci.
Rozlišujeme tři stádia hraninčí formy lepry (BT – bordeline tuberculoid, BL – bordeline lepromatous, BB – bordeline-bordeline ). Všechny varianty vyústí v poškození periferních nervů, což vede ke ztrátě senzorické a motorické funkce nervů.
 

Inkubační doba, diagnóza a léčba

Inkubační doba se pohybuje v rozmezí od několika měsíců až let (maximální doba 12-15 let). Mezi hlavní dva příznaky patří zvýšená tělesná teplota (subfebrilie) a dlouhodobé problémy s kůží: odlupování jejich částí, bílé skvrny, nebolestivé zvětšené (zduřelé) části kůže, které často připomínají uzel. Dále se může objevit únava a nadměrná spavost, hypersomnie. Bez léčby obvykle dochází během 10-20 let k úmrtí.
 
Přítomnost mikroorganismu se zjišťuje na základě mikroskopického vyšetření. Nejprve se provádí stěr z kůže zasaženého ušního boltce nebo vředu vyšetřované osoby.Stěr je dále barven podle Ziehla-Neelsena. Na základě bodového hodnocení počtu bakterií a napadených míst je stanoven tzv. bakteriální index BI. Při zjišťování efektivity léčby je stanovován morfologický index MI (Sehgal 2004, s. 1–2).
Dalším vyšetřením je Leprominový test, který není používán k diagnóze leprózy, ale na rozlišení, zda je pacient postižen LL nebo TT formou. Aplikace spočívá v podání injekce leprominu do podkoží, většinou na paži, a sledování reakce po 3 a 28 dnech. Normální hodnoty, tzn. žádná nebo téměř žádná reakce, se objeví u zdravého člověka, ale také u pacienta s lepromatózní formou. Naopak u tuberkulózní a hraniční formy jsou zjištěny abnormální výsledky. Význam tohoto testu tedy není v potvrzení či vyvrácení diagnózy, ale pouze v rozlišení formy a závažnosti onemocnění (Hussain 2007, s. 47).
Další nezastupitelnou roli v doagnóze lepry hraje kožní biopsie a následný histologický rozbor . Používá se klasické barvení hematoxylinem-eosinem a barvení karbolfuchsinem.
 

Léčba malomocenství spočívá v podávání kombinace velice silných antibiotik: rifampicinu,chlofamizin, a dapsonu (multi-drug therapy - MDT), a to i po dobu až dvou let. Užití kombinace antibiotik zabraňuje rozvoji rezistence. Pacienty je pak nutné dlouhodobě sledovat. Proti svalovým kontrakturám a atrofii svalstva se bojuje pohybovou terapií. Při rekonstrukci obličeje s obzvláštním důrazem na obnovení mrkacího reflexu bránícího oslepnutí a při obnově šlach na končetinách přichází ke slovu plastická chirurgie.

 

 
Zdroj:
MAŘINOCOVÁ, L., Malomocenství - dosud nevyřešený problémBakalářská práce, 2009. Univerzita Palackého v Olomouci.
ŠŤASTNÁ, T., Lepra versus tuberkulóza projevy obou nemocí na kosterních pozůstatcích člověka a jejich diagnostika, Bakalářská práce, 2011. Masarykova Univerzita v Brně. 
SVOBODOVÁ, Lepra neboli malomocenství, Seminární práce

 

 

VÍTE, ŽE…

 • Likvidace lepry působila na více než 60 místech světa?
 • Pomáháme léčit lepru v zemích jakými jsou Indie, Libérie, Kolumbie a Tanzánie? Více naleznete ZDE.
 • Likvidace lepry pomáhá léčit lepru a tuberkulózu již přes 20 let?
 • V poslední lednovou neděli si připomínáme Mezinárodní den pomoci malomocným?
 • Původce nákazy lepry (Mycobacterium leprae) objevil v roce 1873 norský mikrobiolog Hansen?
 • První zmínky o malomocenství pocházejí z Indie z období zhruba 1400 let před naším letopočtem, ale první písemně doložená lékařská zmínka je datována do období okolo roku 600 před Kristem?
 • Posledním místem v Evropě, kde jsou shromážděni a léčeni lidé nakaženi leprou, je vesnice Tichilesti, která se nachází v Rumunsku??
 • Až 95% populace má přirozenou imunitu proti onemocnění leprou?
 • Bacil tuberkulózy (Mycobacterium tuberculosis) objevil v roce 1882 Němec Robert Koch?
 • Od roku 1941 je lepra léčitelná?
 • V roce 1981 byla komisí WHO doporučena k léčbě lepry metoda Multidrug therapy (MDT), kdy se pacientům podává kombinace léků: dapson, rifampicin, chlofazimin?
 • Tuberkulóza nejčastěji postihuje plíce, ale může zasáhnout i jiné orgány?
 • Třetina lidí umírajících na AIDS umírá v důsledku infekce TBC?
 • K léčbě TBC se používá kombinace léků: isonazid, streptomycin, ethambutol, pyrazinamid a rifampicin?
 • Lepra a TBC mají velmi příbuznou sekvenci, protože jsou způsobovány bakteriemi rodu Mycobacterium.

Další zajímavosti

Pomáháte lidem v nouzi?

72% (674)

12% (116)

2% (21)

1% (11)

5% (50)

6% (59)


XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

Likvidace lepry, Josefská 43/4, 118 00 Praha 1